Algemene voorwaarden

Condities abonnement:

  1. Genoemde tarieven zijn per lediging en per container, inclusief verwerking, transport, huur en milieutoeslag, exclusief btw (tenzij anders vermeld).
  2. Wijzigingen in storttarieven, kostenverhogende overheidsmaatregelen of andere van overheidswege opgelegde heffingen kunnen aanleiding zijn tot onmiddellijke aanpassing van de overeengekomen tarieven.
  3. De contractant is te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste samenstelling van het afval. Alle toeslagen, boetes en kosten welke voortkomen uit onjuiste samenstelling van het afval of het boven de rand laden van de container, zullen aan de contractant worden doorbelast.
  4. Bovengenoemde tarieven kunnen een keer per jaar geïndexeerd worden zoals bepaald in onze Algemene Voorwaarden onder artikel 3.14, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  5. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de door u geselecteerde contractperiode met een minimum van 12 maanden. Indien de contractant geen overeenkomst heeft lopen bij een andere afvalverwerker gaat deze overeenkomst in op de datum van ondertekening. In het geval dat de contractant een overeenkomst heeft lopen bij een andere afvalverwerker zal deze nieuwe overeenkomst met Van Lier Containers B.V. ingaan op de huidige einddatum van het nu lopende contract.
  6. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengt met eenzelfde periode, tenzij contractant uitdrukkelijk en schriftelijk (aangetekend, per fax, of per mail) te kennen heeft gegeven de overeenkomst te willen beëindigen. Beëindiging van deze overeenkomst dient altijd met inachtneming van een termijn van drie maanden, voorafgaande aan de datum waarop de overeenkomst afloopt.
  7. Contractant verplicht zich door ondertekening van deze overeenkomst om gedurende de looptijd van deze overeenkomst de gehele dienstverlening inzake afval en containers in de ruimste zin van het woord aan te bieden/uit te besteden aan Van Lier Containers B.V. Bij overtreding hiervan zal de misgelopen omzet in rekening worden gebracht.
  8. Er worden € 50,- plaatsing kosten per container berekend, Deze kosten zullen tevens berekend worden indien de container gewisseld of afgevoerd moet worden. Tevens zullen er € 50,- reinigingskosten berekend worden per container, na het afvoeren van de gebruikte container.
  9. De facturatie geschiedt een keer per kwartaal. Dit factuurbedrag zal automatisch geïncasseerd worden. Betaling is uitsluitend mogelijk door middel van automatische incasso.
  10. Op al onze offertes, overeenkomsten, en verrichtingen zijn de algemene voorwaarden van Van Lier Containers B.V. van toepassing welke zijn gedeponeerd bij K.v.K. Haaglanden en tevens als bijlage te vinden zijn bij deze overeenkomst.