Algemene voorwaarden

DE GEBRUIKER
De gebruiker van deze algemene voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Van Lier Containers B.V., handelend onder de naam
‘Rolcontainerhuren.nl’, gevestigd te (8601 WH) Sneek, aan het adres
Zadelmakersstraat 26, hierna ook te noemen: ‘Opdrachtnemer’.

Artikel 1. Definities
1.1. De in deze algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben
de volgende betekenis:
a. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van
Lier Containers B.V., handelend onder de naam ‘Rolcontainerhuren.nl’,
gevestigd te (8601 WH) Sneek, aan het adres Zadelmakersstraat 26.
b. Opdrachtgever: de (natuurlijke) (rechts)persoon die een Overeenkomst is
aangegaan met Opdrachtnemer;
c. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever
strekkende tot het verrichten van opdrachten/diensten door Opdrachtnemer.
e. Acceptatievoorwaarden: voorschriften en regels welke door Opdrachtnemer worden
gehanteerd met betrekking tot de aard, eigenschappen, samenstelling en
aanbiedingswijze van Stoffen, te vinden op de website van Opdrachtnemer:
https://www.rolcontainerhuren.nl/vraag-en-antwoord/. Deze voorschriften en
regels gelden naast en ter aanvulling op deze algemene voorwaarden.
f. Aanbieding/Offerte: een aanbieding/offerte van Opdrachtnemer voor het verrichten
van opdrachten/diensten.
g. Inzamelmiddelen: alle mogelijke (her)bruikbare middelen zoals, zonder uitputtend
te zijn, containers, rolcontainers, ondergrondse containers, perscontainers, vaten,
pallets en dergelijke, bestemd voor de (tijdelijke) opslag en het aanbieden van
Stoffen.
h. Stoffen: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer aangeboden/aan te bieden
(gevaarlijke) (afval)stoffen, in welke vorm of aard dan ook.
i. Schade: geleden dan wel te lijden materiële en/of immateriële Schade, in zowel
directe als indirecte zin;

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden en Acceptatievoorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden en de Acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op alle
Overeenkomsten, Aanbiedingen en Offertes, voor zover door Opdrachtnemer niet
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever op een
Overeenkomst, Aanbieding of Offerte, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit door Partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
2.4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig
blijkt/blijken te zijn of vernietigd is/zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige en/of
vernietigde bepaling(en), waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Alle mogelijke situaties die zich voor mochten doen tussen Partijen die niet in deze
algemene voorwaarden zijn geregeld, worden beoordeeld en beslecht naar het doel en de
strekking van deze algemene voorwaarden.
2.6. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving door Opdrachtgever van deze algemene
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de betreffende bepalingen niet van toepassing
zijn op een Overeenkomst/Aanbieding/Offerte, of dat Opdrachtnemer het recht niet meer
heeft om in andere, al dan niet soortgelijke, gevallen de naleving door Opdrachtgever van
deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. Een Overeenkomst komt tot stand:
a. na ondertekening door Partijen van een schriftelijk stuk, of;
b. na ontvangst door Opdrachtnemer van een opdracht van Opdrachtgever en de
schriftelijke akkoordverklaring door Opdrachtnemer ter zake die opdracht;
c. na aanvaarding door Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer uitgebracht(e)
Aanbod/Offerte en de schriftelijke akkoordverklaring door Opdrachtnemer van
die aanvaarding van het Aanbod/de Offerte.
3.2. Een Overeenkomst komt tot stand onder het voorbehoud dat de eventueel vereiste
vergunningen, ontheffingen en toewijzingen tijdig worden verleend.
3.3. Mondelinge toezeggingen of afspraken van/namens Opdrachtnemer zijn niet bindend, tenzij
deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer worden bevestigd.
3.4. Aanvaarding door Opdrachtgever van een Aanbieding of Offerte leidt niet tot een
Overeenkomst indien aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de
Aanbieding of de Offerte. Een Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig de afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 4. Aanbiedingen, Offertes en prijzen
4.1. Aanbiedingen en Offertes, ongeacht de vorm, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is vermeld.
4.2. Alle in een Aanbieding of Offerte vermelde prijzen zijn exclusief transportkosten, btw en
andere (inter)nationale heffingen, belastingen of toeslagen van overheidswege, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven door Opdrachtnemer. Al deze kosten
worden doorberekend aan Opdrachtgever.
4.3. Indien zich na het uitbrengen van een Aanbod/Offerte of na het sluiten van een
Overeenkomst, prijsverhogende omstandigheden voordoen, die buiten de invloedsfeer van
Opdrachtnemer liggen (zoals bijvoorbeeld stijging van loonkosten, wijziging in de
wisselkoersen, stijging van de brandstof- en energieprijzen of be-/verwerkingsprijzen),
heeft Opdrachtnemer het recht om deze extra kosten door te berekenen aan
Opdrachtgever.
4.4. Alle kosten die verbonden zijn aan vergunningen, ontheffingen, precario en dergelijke welke
vereist zijn voor het plaatsen door Opdrachtnemer van een Inzamelmiddel, komen voor
rekening van Opdrachtgever.
4.5. De heffingen en stortgelden die verband houden met het gebruik van een Inzamelmiddel
door Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever.
4.6. Opdrachtnemer is niet gehouden aan een Aanbieding of Offerte indien Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de Aanbieding of Offerte een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
4.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een
deel van hetgeen is vermeld in het Aanbod/de Offerte tegen een overeenkomstig deel van
de opgegeven prijs.
4.8. Aanbiedingen en Offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten, ook niet indien een
Aanbieding of Offerte leidt tot een Overeenkomst.
4.9. Indien Opdrachtnemer in eerste instantie bepaalde kosten (waaronder in ieder geval:
jaarlijkse indexering, huur, milieutoeslag, weegbrugkosten en administratiekosten) niet in
rekening brengt bij Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer alsnog het recht om die kosten
later, eventueel met terugwerkende kracht, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
4.10. Opdrachtnemer heeft in het geval van een Overeenkomst welke heeft te gelden als een
duurovereenkomst het recht om met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar de
voorwaarden te wijzigen, waaronder, zonder uitputtend te zijn, de hoogte van de prijzen.

Artikel 5. Facturering en betaling
5.1. Opdrachtnemer brengt, al dan niet op elektronische wijze, voor alle bedragen welke
Opdrachtgever verschuldigd is een factuur uit. Betaling van facturen door Opdrachtgever
dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is aangegeven door Opdrachtnemer.
5.2. Indien betaling binnen de betreffende termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht van
rechtswege in verzuim te verkeren en is de vordering onmiddellijk opeisbaar.
5.3. Opdrachtgever is gehouden om zelf zorg te dragen voor betaling. De betaling geschiedt
door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Opdrachtnemer opgegeven
bankrekeningnummer.
5.4. In het geval van een Overeenkomst welke niet dient te worden gekwalificeerd als een
consumentenovereenkomst, is het Opdrachtgever niet toegestaan om een eventuele
vordering op Opdrachtnemer te verrekenen met een vordering van Opdrachtnemer en is het
Opdrachtgever niet toegestaan om de betaling van een vordering van Opdrachtnemer op te
schorten.
5.5. Indien Opdrachtgever in gebreke is met een betalingsverplichting, is Opdrachtnemer
gerechtigd om de nakoming van de Overeenkomst geheel op te schorten.
5.6. Alle kosten die verband houden met de buitengerechtelijke invordering door Opdrachtnemer
zijn voor rekening van Opdrachtgever en bedragen in geval van een Overeenkomst die geen
consumentenovereenkomst is 15 % van de hoofdsom, ongeacht de hoogte daarvan.
5.7. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in geval
van liquidatie/staking/ontbinding van de onderneming van Opdrachtgever, (aanvraag van)
het faillissement van Opdrachtgever, (aanvraag van) surséance van betaling door
Opdrachtgever, (aanvraag van) het onder curatele plaatsen van Opdrachtgever, (aanvraag
van) de toepasselijkheid van schuldsanering van Opdrachtgever en (aanvraag van) bewind
over (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever.

Artikel 6. Uitvoering werkzaamheden
6.1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden conform de Overeenkomst uit. Opdrachtgever is
gehouden ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer de werkzaamheden ongestoord kan
uitvoeren.
6.2. Opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de eventueel benodigde vergunningen
voor het plaatsen, laden en lossen van Stoffen.
6.3. Opdrachtgever treft de maatregelen die vereist zijn in het kader van de verkeersveiligheid.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat, indien nodig, het Inzamelmiddel voldoende is verlicht en/of
afgebakend met inachtneming van de wet, bij gebreke waarvan Opdrachtgever
aansprakelijk is voor eventuele Schade, boetes en andere kosten, waarvoor Opdrachtgever
Opdrachtnemer vrijwaart.
6.4. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om op verzoek van Opdrachtnemer alle
medewerking te verlenen aan monsterneming van de Stoffen door of namens
Opdrachtnemer, opdat deze kunnen worden geanalyseerd. Opdrachtgever dient er zorg
voor te dragen dat de in te nemen Stoffen ter plekke eenvoudig te bemonsteren zijn. De
kosten die hieraan verbonden zijn, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij blijkt
dat de Stoffen conform de Overeenkomst zijn.

Artikel 7. Wijze van aanbieden en ophalen van Stoffen
7.1. Opdrachtgever biedt aan Opdrachtnemer zijn Stoffen op de overeengekomen wijze aan, in
door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde en/of goedgekeurde Inzamelmiddelen. Een wijziging
van deze wijze of van de aanbiedingsfrequentie, is alleen geldig indien dit
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
7.2. Opdrachtgever biedt de Stoffen zodanig aan dat de Stoffen niet uitsteken buiten het
Inzamelmiddel, dat verlies of wegwaaien van de Stoffen wordt voorkomen en dat geen
hinder aan derden wordt veroorzaakt. Indien het Inzamelmiddel naar het oordeel van
Opdrachtnemer is overbeladen of verkeerd beladen, is Opdrachtnemer gerechtigd de afvoer
van de Stoffen te weigeren, en de kosten die daarmee verband houden in rekening te
brengen bij Opdrachtgever, dan wel om extra kosten voor het afvoeren aan Opdrachtgever
in rekening te brengen.
7.3. Opdrachtnemer is, indien dit door omstandigheden noodzakelijk is, gerechtigd om eenzijdig
incidentele wijzigingen door te voeren.

Artikel 8. Aanbiedingsvoorschriften
8.1. Opdrachtgever is voor aanvang van de werkzaamheden door Opdrachtnemer, en nadien
telkens wanneer Opdrachtnemer dit verzoekt, verplicht om een duidelijke schriftelijke
omschrijving van de aard, de herkomst, de eigenschappen en de samenstelling, alsook de
gevarenklassen van de Stoffen aan Opdrachtnemer te verstrekken, dan wel – indien en voor
zover de aard, de herkomst, de eigenschappen, de samenstelling en/of de gevarenklassen
van de Stoffen hem niet bekend zijn – zulks uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtnemer
te melden. Opdrachtgever is voorts verplicht om telkens wanneer de aard, de
eigenschappen of de samenstelling van de Stoffen wijzigt/wijzigen, zulks uit eigen beweging
schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden.
8.2. Opdrachtgever staat jegens Opdrachtnemer in voor de juistheid en volledigheid van de
omschrijving van de door hem aangeboden Stoffen, alsmede dat de aldus aangeboden
Stoffen overeenstemmen met de etikettering op het Inzamelmiddel en de daarbij behorende
documenten.
8.3. In verband met de tussen Partijen overeengekomen verwerkingswijze of bestemming van
de in te zamelen Stoffen in specifieke Inzamelmiddelen, zal Opdrachtgever in die
Inzamelmiddelen geen Stoffen deponeren, en er voor instaan dat ook derden daarin geen
Stoffen deponeren, die krachtens de Overeenkomst niet voor die wijze van verwerking of
bestemming in aanmerking mogen komen.
8.4. Onverminderd de wettelijke voorschriften en vanwege het bevoegd gezag gegeven
instructies, dient Opdrachtgever zich te allen tijde strikt te houden aan de
Acceptatievoorwaarden (https://www.rolcontainerhuren.nl/vraag-en-antwoord/) bij
het uitvoeren van een Overeenkomst. In geval van twijfel over de wijze waarop
Opdrachtgever aan de Acceptatievoorwaarden moet voldoen, is Opdrachtgever verplicht ter
zake onverwijld aanwijzingen te vragen aan Opdrachtnemer.
8.5. Inzamelmiddelen die het eigendom zijn van Opdrachtgever dienen te passen op het
inzamel-/verwerkingsvoertuig van Opdrachtnemer en mogen deze niet beschadigen.

Artikel 9. Gebruik van Inzamelmiddelen
9.1. Alle door of namens Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen zijn en
blijven het eigendom van Opdrachtnemer.
9.2. Een Inzamelmiddel mag enkel gebruikt worden voor het doel van het Inzamelmiddel: het
opslaan en aanbieden van Stoffen. Een ander doel is niet geoorloofd.
9.3. In een Inzamelmiddel mogen in ieder geval geen Stoffen worden geplaatst die:
a. Schade toebrengen aan het Inzamelmiddel of andere eigendommen van
Opdrachtnemer;
b. groter zijn dan het Inzamelmiddel;
c. niet vallen onder de deelstromen waarvoor het Inzamelmiddel bedoeld is, dit in
het geval het Inzamelmiddel is bedoeld voor gescheiden inzameling van die
deelstromen.
9.4. Het (ver)plaatsen en verwijderen van een Inzamelmiddel geschiedt op aanwijzing van
Opdrachtgever. De extra kosten vanwege voortijdige verplaatsing of verwijdering van een
Inzamelmiddel op verzoek van Opdrachtgever of de bevoegde autoriteiten, zijn voor
rekening van Opdrachtgever.
9.5. Een Inzamelmiddel dient, indien het Inzamelmiddel afsluitbaar is, bij het aanbieden daarvan
aan Opdrachtnemer goed gesloten te zijn.
9.6. Opdrachtgever is verplicht maatregelen om overlast voor derden als gevolg van het gebruik
van het Inzamelmiddel te voorkomen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever aansprakelijk is
voor alle eventuele Schade die daardoor ontstaat. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer
van aanspraken van derden.
9.7. Een Inzamelmiddel wordt geacht in goede en normale staat van onderhoud aan
Opdrachtgever te zijn geleverd. Klachten hieromtrent dienen uiterlijk binnen drie dagen na
ontvangst door Opdrachtgever van het Inzamelmiddel aan Opdrachtnemer schriftelijk te
worden medegedeeld. Dit betreft een uitwerking van hetgeen is bepaald in art. 6:89 BW.
9.8. De kosten die verband houden met het herstellen van beschadigingen aan een
Inzamelmiddel zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de beschadiging te wijten is
aan Opdrachtnemer.
9.9. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om een Inzamelmiddel naar een andere locatie te
verplaatsen. Het Inzamelmiddel dient te blijven staan op de locatie waar die door
Opdrachtnemer is afgeleverd.
9.10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een Inzamelmiddel door derden te laten
gebruiken/aan derden onder te verhuren, door derden te laten vervoeren of te ledigen,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
9.11. Opdrachtgever is verplicht het Inzamelmiddel goed te verzekeren tegen risico’s van diefstal,
brand en beschadiging.

Artikel 10. Brengen, ophalen en ledigen van Inzamelmiddelen
10.1. Het moment van brengen, ophalen en ledigen van een Inzamelmiddel wordt na onderling
overleg tussen Partijen vastgesteld, voor zover dit niet reeds bij de Overeenkomst is
bepaald.
10.2. Opdrachtgever dient tijdig de standplaats van het Inzamelmiddel aan te geven. Indien er
niemand aanwezig is bij de afgifte, wordt het Inzamelmiddel door Opdrachtnemer zo dicht
mogelijk bij het door Opdrachtgever opgegeven adres geplaatst.
10.3. Opdrachtgever draagt ter zake het brengen, ophalen en de lediging zorg voor een vrije en
onbelemmerde toegang tot het Inzamelmiddel/de standplaats en een voldoende stevige en
veilige toegangsweg tot het Inzamelmiddel/de standplaats. Indien van een en ander geen
sprake is, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de eventueel daardoor ontstane Schade
aan, zonder uitputtend te zijn, de toegangsweg. Opdrachtgever is alsdan aansprakelijk voor
de Schade van Opdrachtnemer en vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden.

Artikel 11. Meer- en minderwerk
11.1. Opdrachtnemer is niet gehouden buiten de Overeenkomst vallend werk uit te voeren.
11.2. Voor het geval de uitvoering van de Overeenkomst door oorzaken buiten de schuld van
Opdrachtnemer is vertraagd, is Opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende
meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende
tarief.
11.3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle niet voorziene kosten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. In dit artikel wordt, onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is
bepaald, de (omvang van de) eventuele aansprakelijkheid van Partijen bepaald.
12.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk, ook niet in gevallen van opzet of grove schuld zijdens
Opdrachtnemer, voor Schade van Opdrachtgever die voortvloeit uit een
Overeenkomst/verband houdt met een Overeenkomst.
12.3. In het geval van een Overeenkomst welke dient te worden gekwalificeerd als een
consumentenovereenkomst, aanvaardt Opdrachtnemer – in uitzondering op lid 2 – slechts
aansprakelijkheid voor door Opdrachtgever geleden Schade indien de Schade rechtstreeks
en uitsluitend het gevolg is van wanprestatie of een onrechtmatige daad van
Opdrachtnemer.
12.4. In alle gevallen geldt dat de Opdrachtnemer slechts aansprakelijk is voor maximaal het
bedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekeraar van Opdrachtnemer.
12.5. Voor het geval de aansprakelijkheid niet door de verzekering is gedekt of de verzekeraar
om welke reden dan ook niet tot (volledige) uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur waar de
schadeveroorzakende feiten betrekking op hebben.
12.6. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk:
a. voor indirecte Schade zoals bedrijfsschade en/of gevolgschade, ongeacht de
oorzaak daarvan;
b. voor Schade welke het gevolg is van het handelen of nalaten, daaronder
begrepen opzet en grove schuld, van door Opdrachtnemer ingeschakelde
hulppersonen;
c. voor Schade als gevolg van een tekortkoming en dit laatste het gevolg is van
overmacht;
d. voor Schade welke (in)direct het gevolg is van defecten of gebreken aan een
Inzamelmiddel of onderdelen daarvan.
12.7. Het Inzamelmiddel is gedurende de tijd dat het Inzamelmiddel aan Opdrachtgever ter
beschikking is gesteld voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is
gehouden om het Inzamelmiddel zorgvuldig te gebruiken en te onderhouden.
12.8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle (casco)schade aan het Inzamelmiddel, waaronder
in ieder geval Schade ten gevolge van brand, graffiti, vervuiling, verlies en diefstal.
12.9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor al hetgeen in een Inzamelmiddel is geplaatst.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, boetes, heffingen
en Schade (waaronder begrepen milieuverontreiniging) voor zover dit is teweeggebracht
door de in het Inzamelmiddel geladen materialen en/of onjuiste plaatsing daarvan.
12.10. Indien bij aanbieding van Stoffen blijkt dat het Inzamelmiddel Stoffen bevat die daar niet in
hadden mogen worden geplaatst, is Opdrachtnemer bevoegd het Inzamelmiddel terug te
voeren naar Opdrachtgever, dan wel het afvoeren van het Inzamelmiddel naar een andere
afvalverwijderingsinrichting. Alle Schade die hiermee verband houdt is voor rekening van
Opdrachtgever.
12.11. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle Schade, waaronder bedrijfsschade, die het gevolg
is van een onjuiste, onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoende omschrijving van de aard,
de eigenschappen en de samenstelling van de Stoffen en/of doordat de Stoffen niet
overeenstemmen met de etikettering op het Inzamelmiddel en de daarbij behorende
documenten. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake alle mogelijke aanspraken
van derden die verband houden met de voornoemde Schade.

Artikel 13. Overmacht en opschorting
13.1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens
Opdrachtgever indien Opdrachtnemer daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in de het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
13.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, zonder
daarmee in verzuim te raken, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden,
die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te
verwachten waren en/of buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar
verplichtingen na te komen.
13.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle onverwachte en buiten de
invloedssfeer van Opdrachtnemer gelegen oorzaken waardoor Opdrachtnemer niet in staat
is haar verplichtingen na te komen, waaronder natuurrampen, belemmeringen door of bij
derden, brand, stakingen/werkonderbrekingen, transportmoeilijkheden, weersgesteldheid,
oproer, oorlog en maatregelen/voorschriften van overheidswege.

Artikel 14. Ontbinding
14.1. Naast hetgeen ingevolge de wet heeft te gelden ter zake ontbinding, is Opdrachtnemer
gerechtigd een Overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.2. Verder is Opdrachtnemer gerechtigd om een Overeenkomst te ontbinden indien:
a. het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd;
b. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
c. Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd en/of surséance van
betaling is verleend aan Opdrachtgever;
d. een verzoek tot het onder curatele plaatsen van Opdrachtgever is ingesteld;
e. bewind over (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever is ingesteld;
f. de onderneming van Opdrachtgever wordt gestaakt/geliquideerd/ontbonden.
14.3. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd een Overeenkomst te ontbinden in alle andere gevallen
waarin Opdrachtgever het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of
gedeeltelijk verliest en Opdrachtgever als gevolg daarvan geacht kan worden niet in staat te
zijn de Overeenkomst na te komen.

Artikel 15. Herroepings-/ontbindingsrecht
15.1. In het geval van een Overeenkomst, welke dient te worden gekwalificeerd als een
consumentenovereenkomst en waarbij het gaat om het verlenen van diensten door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, die op afstand of buiten de verkoopruimte is gesloten,
heeft Opdrachtgever ingevolge de wet het herroepings-/ontbindingsrecht, inhoudende dat
de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan worden herroepen/ontbonden door
Opdrachtgever gedurende een termijn van 14 dagen tot aan het moment van uitvoering van de dienst, te rekenen vanaf de dag van het sluiten van de Overeenkomst. Dit recht kan worden uitgeoefend door, dit binnen de
betreffende termijn van 14 dagen, het zenden aan Opdrachtnemer van het ingevulde
modelformulier voor herroeping, zoals bedoeld in bijlage 1 deel B van de Richtlijn
2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende
consumentenrechten, of door het binnen dezelfde termijn zenden aan Opdrachtnemer van
een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring. Het bedoelde modelformulier
kan worden gedownload via de website van Opdrachtnemer:
https://www.rolcontainerhuren.nl.
15.2. Het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring mag ook
elektronisch worden ingevuld en worden opgestuurd naar het e-mailadres van
Opdrachtgever: info@rolcontainerhuren.nl. Indien van deze mogelijkheid gebruik
wordt gemaakt, zal Opdrachtnemer onverwijld op een duurzame gegevensdrager aan
Opdrachtgever een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.
15.3. Indien de overeenkomst is herroepen, ontvangt Opdrachtgever alle betalingen die
Opdrachtgever tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering
van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van Opdrachtgever voor een andere
wijze van levering dan de door Opdrachtnemer geboden goedkoopste standaard levering)
onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Opdrachtnemer op de hoogte is
gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van Opdrachtnemer terug.
Opdrachtnemer betaalt Opdrachtgever terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee
Opdrachtgever de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij Opdrachtgever
uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen bij Opdrachtgever voor een
dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
15.4. Het hiervoor bedoelde herroepings-/ontbindingsrecht is uitgesloten voor zover de
overeengekomen levering van het Inzamelmiddel ingevolge de Overeenkomst plaats dient
te vinden binnen de genoemde wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Opdrachtgever (de
consument) doet in dit geval bij het aangaan van een Overeenkomst dan ook uitdrukkelijk
afstand van zijn herroepings-/ontbindingsrecht.

Artikel 16. Klachtplicht – art. 6:89 BW
16.1. Klachten van Opdrachtgever over andere gebreken dan bedoeld in art. 9 lid 7 van deze
algemene voorwaarden in de uitvoering van een Overeenkomst door Opdrachtnemer,
dienen door Opdrachtgever binnen een termijn van 14 dagen nadat het gebrek is ontdekt,
of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt, te worden ingediend bij Opdrachtnemer. Het
vorenstaande geldt ook voor klachten over (de hoogte van) een factuur. Het indienen van
een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
16.2 Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten
aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij
om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1. Een Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende/daarmee verband houdende geschillen
worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.